İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında kalan personeline yönelik, 2019 Yılı Mayıs Ayı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği duyurusunu yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda, öğretmenler dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Bakanlık, 30 Nisan 2019’da il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, öğretmenler dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınmasını ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 32. maddesinde; “(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda (Değişik ibare:RG-13/1/2018-30300) 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il millî eğitim müdürlüğünce duyurulur. “ hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda Valiliklerce yapılacak işlemler ve açıklamalar;

– İl içi yer değiştirme duyurusu, takvimi, başvuru formu, yer değiştirmede dikkate alınacak hususlar ve ihtiyaç listesi il millî eğitim müdürlüğü internet sayfasında duyurulacaktır. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler il milli eğitim müdürlüğü internet adresinden duyurulacaktır.

– İl içi yer değiştirme yazısı ilgili personellere imza karşılığı duyurusunun yapılacak tebliğ, tebellüğ belgeleri dosyalarında muhafaza edilecektir.

– İl/ilçe/okul ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ve Bakanlık veri tabanındaki İlçe bazlı norm kadro verilerine göre münhal kadrolar duyuruya çıkılarak, Sayman (Döner Sermaye) kadroları için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınarak duyuruya çıkılacak ve il içi atamaları gerçekleştirilen saymanlar Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Herhangi bir ilçede normu bulunmayan kadrolara atama yapılamayacağı için o unvanda ihtiyaç gösterilmeyecektir.

– Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmamasına yönelik olarak MEBBİS özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgileri kontrol edilecek eksiklik veya değişiklik varsa bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.Başvuruda bulunacak adaylar; Özlük bilgilerinin MEBBİS modülünde işletilmesini ve güncellenmesini takip etmeleri gerekmektedir.

– Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği il/ilçe/okul/kuruma 20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyecektir.

30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, okul/ kurum, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilenlerin görev sürelerinin asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılacaktır.

– İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin, yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan en fazla (10) kurum tercih etmek üzere başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacaktır.

– İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması durumunda kura sonucuna göre atama yapılacaktır.

– Başvurusu alınan personelin atamaları, ilgi Yönetmeliğin 32. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

– İl içi yer değiştirme atamaları gerçekleştirildikten sonra atama iptali yapılmayacaktır.

– Başvuruların belirtilen iş ve işlemlere ilişkin takvim doğrultusunda doğru ve zamanında gerçekleşmesinden aday, okul/kurum ve ilçe yönetimi sorumlu olacaktır.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise de iptal edileceği gibi, sırasıyla başvuru yapan personel ile başvuruyu onaylayan okul/kurum ve ilçe milî eğitim müdürlükleri yapılan işlemden sorumlu tutulacaklardır.

– İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personele ilişkin bilgiler Mebbis modülüne ivedilikle işlenecektir.

– Başvuruda bulunacak personelin görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, kamuoyunun ve üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Etiketler:

Yorum Yaz