ENGELLİ PERSONELE BİRDEN FAZLA YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

ENGELLİ PERSONELE BİRDEN FAZLA YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Engellilik durumundan kaynaklanan ikinci yer değişikliği talepleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 29. Maddesinin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlıklı Ek 3. maddesinde İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.” hükmü gereğince “bir defadan fazla” hükmü gerekçe gösterilerek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından red edilmekte idi.

Bu durum Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas, 21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Karar Nosu ile “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesiyle aynı Yönetmeliğe eklenen Ek 3. maddede yer alan ”bir defadan fazla” ibaresinin iptal edilmesiyle engelli kamu personellerinin önündeki bu engel kaldırılmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Danıştay kararını yönetmeliklerinde bir an önce uygulamaları beklenmektedir.

(Danıştay 2018-1891 Kararı-Engellilik Durumuna Bağlı Bir Defadan Fazla Yer Değiştirme Kararı)

Etiketler:

Bu yazıda yorumlar kapalı.