ADAYLIK KALDIRMA SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAY ÖĞRETMENLER

ADAYLIK KALDIRMA SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAY ÖĞRETMENLER

Adaylık Kaldırma Sınavında başarısız olan aday öğretmenlerle ilgili elde ettiğimiz önemli kazanım.

ADAY ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KAZANIM

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Başkanı Resul PARTİCİ ve Sendika Yönetim Kurulumuz, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Demir ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Baki BABAOĞLU ile görüşerek, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin üçüncü bölümü Aday Öğretmenlik İşlemleri (Sınav Sonrası İşlemler) başlıklı 25.Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan; “Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulmaları” konusunda istişarede bulunmuşlardır.


Ziyarette, Adaylık Kaldırma Sınavı’nda başarısız olan adayların görev yeri değişikliği çalışan engelli aday öğretmenlerin aleyhinde bir sonuç doğurduğu, çalıştığı kuruma uyum sağlamış ve çalışma şartları bakımından engelliye uygun hale getirilmiş bir kurumdan başka bir kuruma görevlendirmenin veya atanmanın tamamen engelli aday öğretmenlerin aleyhine bir uygulama olduğu dile getirilmiştir.


Birinci Adaylık Kaldırma Sınavı sonucunda başarısız olan aday öğretmenlerin görev yeri değişikliği uygulamasına son verilmesi, aday öğretmenler sınav uygulamasına kadar geçen zaman içerisinde zaten Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğretmenlik Alan Sınavı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve mülakat sınavı gibi zorlu bir süreci geçirerek geldikleri, ayrıca danışman öğretmen, okul müdürü ve müfettişler tarafından bir değerlendirme sürecine tâbi tutuldukları, bu nedenle tekrar Adaylık Kaldırma Sınavı değerlendirmesi yani bu uzun değerlendirme sürecinin iki saatlik bir sınavla başarısız kılınmasının objektif bir yaklaşım olmadığını belirtmişlerdir.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu olarak Acil Eylem Planı’mızda belirtmiş olduğumuz, engelli/engelsiz aday öğretmenlerin motivasyon sürecini olumsuz etkileyen bu uygulamalara son verilmesi noktasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hassasiyetle yaklaşılacağını umuyor ve talep ediyoruz denilmiştir.

Söz konusu görüşme ile önemli bir kazanım elde edilerek, Adaylık Kaldırma Sınavında ilk kez başarısız olan aday öğretmenlerle ilgili, “engellilerin istemeleri halinde eğitim kurumunda görevlerine devam etmelerine” ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 26 Mart 2019 tarihli yazısı aşağıda sunulmuştur.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı: 6888891-903.99-E.6196014
Konu:Adaylık Kaldırma Sınavı
Tarih: 29.03.2019

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: Bakanlık Makamının 12.03.2019 tarihli ve 37066 sayılı Onayı.

Adaylık Kaldırma Sınavında ilk kez başarısız olan aday öğretmenlerle ilgili olarak; il içerisinde görev yaptığı eğitim kurumu ile aynı hizmet alanında yer bulunmaması, atama alanında il içerisinde yer bulunmaması durumları ile adaylık sınavında başarısız olan engelli öğretmenlerle ilgili nasıl işlem tesis edileceği konularında Valiliklerce tereddütlerin yaşanıldığı ve bu konularda görüş taleplerinde bulunulduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin adaylıklarla ilgili iş ve işlemleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan hükümler 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Aday Öğretmenlik İşlemleri” başlıklı 3. Bölüm maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Bu bağlamda yukarıda açıklanan konularla ilgili olarak Valiliklerce yaşanan tereddütler üzerine, adaylık sınavında ilk defa başarısız olan aday öğretmenlerin;
1-Çalıştığı ilde görev yaptığı eğitim kurumuyla aynı hizmet alanındaki bir eğitim kurumunda ihtiyaç bulunmaması ancak farklı hizmet alanında ihtiyaç bulunması halinde öncelikle görev yaptıkları ilçeden başlamak üzere ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yer değiştirme işleminin gerçekleştirilmesi,
2-Çalıştığı ilde, atama alanı itibariyle bir eğitim kurumunda ihtiyaç bulunmaması durumunda görev yaptıkları eğitim kurumunda görevlerine devam etmeleri,
Ayrıca Bakanlığımız Öğretmen kadrolarına engelli öğretmen atananlardan adaylık kaldırma sınavından başarısız olanların 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı ek 3. Maddesinin 4. Fıkrası da dikkate alınarak istemeleri halinde eğitim kurumunda görevlerine devam etmeleri
hususları ilgili Makam onayı ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Yakup DEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı V.

Etiketler:

Yorum Yaz