SENDİKAMIZDAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKAN YARDIMCISI RIDVAN DURAN’A ZİYARET

SENDİKAMIZDAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKAN YARDIMCISI RIDVAN DURAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Resul Partici, Teşkilat Başkanımız Kürşat Bedir ve Mali İşler Başkanımız Vakkaz Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan DURAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında aşağıdaki konular ele alındı.

1) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde, “engelli kamu personelinin üst düzey ve yönetici kadrolarında görevlendirilmesi” ile ilgili hedef ve tasarruflarının kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması için Bakanlığınızca çalışma yapılmasını istiyoruz.

2) Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılması; ayrıca, çalışma hayatında lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim görmüş engellilerin Adalet Bakanlığı’nda görev yapan mübaşirlerde olduğu gibi bir defaya mahsus sınavsız Genel İdare Hizmetleri sınıfı veya aldıkları eğitim branşında uygun kadrolara yerleştirilmesi gerekmektedir.

3) Kamuda çalışan Öğretmen, Polis, Hemşire ve Din Görevlilerine verilmesi planlanan 3600 ek göstergenin, yaşam şartları göz önünde bulundurularak kamuda çalışan engellilerin de bu planlamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

4) Engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu elektronik cihazlar için faizsiz kredi sağlanmalıdır. Çünkü; günümüzde çalışarak emek sarf eden, okuyan ve üreten girişimci vatandaşlarımıza yönelik demokratik ve sosyal devlet anlayışıyla hareket eden devletimiz tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanmakta olup, bu çerçevede; yapılan işin niteliğine göre kredi verilerek borçlanma kolaylığıyla birlikte gerekli ekonomik destek de sağlanmaktadır. Engelli bireylerin de, hayatı kolaylaştıran, özellikle de engelli olmayan bireylerle aradaki fırsat eşitliğini sağlayan teknolojilere azami derecede ihtiyacı vardır.Söz konusu teknolojiler yüksek maliyetlerinden ve Türk vatandaşlarının bu mâliyeti karşılayacak alım gücüne sahip olmamalarından ötürü, bahsi geçen araç-gereçlerin temini noktasında finansal destek sağlanması artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bahsi geçen cihazlar ileri teknoloji ürünü ve ithal ürünler olmaları sebebiyle yüksek fiyat etiketine sahiplerdir. Yeterli ekonomik imkânlara sahip olmayan engelli vatandaşlar açısından bu cihazlara erişmek maalesef pek mümkün değildir. Bu sebeple  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın öncülüğünde ve desteğiyle engelli vatandaşların temin etmekte zorlandıkları yüksek maliyetli elektronik cihazların satın alınmasında kredi desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet bankalarından sağlanacak uzun vadeli faizsiz kredilerle engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi mümkündür.

5) Şartnamelerde erişilebilirlik şart olmalı ve kamu herkes için erişilebilir olmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine göre; Türkiye’de nüfusun 6.9’unu engelliler oluşturmaktadır. Sağlıklı bir engelli veri tabanının bulunmaması ve engelli nüfusun idari kayıtlar üzerinden tespit edilmesi ile uluslararası istatistikler birlikte değerlendirildiğinde bu oranın asgari %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarına sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlerin, eşitlik ilkesi gereğince vatandaşlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak, evrensel tasarım ilkesine uygun, kapsayıcı ve bütünleşik bir anlayış ile erişilebilir olarak sunulması esastır; fakat, ülkemizde kamu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aranmadığı için açık alanlar, yol ve kaldırımlar, bina ve eklentileri, sosyal donatı alanları ve kent mobilyaları, park ve oyun alanları, spor tesisleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları ile daha pek çok ürün ve hizmet engelliler için erişilebilir değildir. Kamu, erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aramadan sunduğu bu ürün ve hizmetleri, tekrar ek mali kaynak harcayarak engelliler için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu da kamu kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir. Nitekim, ABD’de 1973’lü yıllarda başlayan erişilebilirlik düzenlemeleri mevzuat çalışmaları, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilen Avrupa Erişilebilirlik Yasası; kamu tarafından temin ve tedarik edilecek olan tüm mal ve hizmetlerin erişilebilirlik standartlarına uygun olma şartını aramaktadır. Böylece kamu tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, bütün vatandaşlar eşit ve erişilebilir olarak faydalanabilmekte, engelliler için erişilebilirlik düzenlemeleri yapmak amacıyla kamu kaynağı kullanılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır. Anayasamızın 10’uncu Maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 9’uncu Maddesi,5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7’inci Maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin esasen erişilebilir olması şarttır. Ancak, engelliler için mevzuatta var olan erişilebilirlik düzenlemeleri genel bir mahiyette şart koşulmadığı için uygulamaya geçememektedir. Bu bağlamda; tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı nitelikte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12’inci Maddesinde değişiklik yapılarak, temin ve tedarik edilecek tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılması için ihaleye çıkılması ya da doğrudan temin ile gerçekleştirilmeleri zorunlu hale getirilmelidir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılacak bu değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işleri engelliler için erişilebilir olarak gerçekleştirilmiş olacak, hizmet sunumundan sonra erişilebilirlik düzenlemeleri için ilave kamu kaynağı kullanılmayacağından, kamu kaynağı etkin ve verimli bir biçimde kullanılmış olacaktır.

6) Engellilik alanında engelli yöneticiler olmalıdır çünkü; günümüzde engelli camiasının en önemli sorunlarından biri, hem bakanlıklar, hem de belediyelerin engellilik alanında çalışan organları ile toplumun engelli kesimi arasındaki iletişimin zayıf ve yetersiz olmasıdır. Bu durum, kurumların engellilere yönelik çalışmalarında ve ürettiği hizmetlerde ciddi mânada bir uyumsuzluğun doğmasına, ihtiyaca bağlı taleplerin beklenen oranda cevap bulamamasına ve hatta insan emeğinin ve mâli kaynakların israfına yol açmaktadır. Bu meselenin çözümü engellilik alanına hakim, bilgi, beceri ve deneyim sahibi, empatik iletişim kurabilme özelliğine haiz engelli kadrolarla mümkündür. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı bünyesinde engellilere yönelik faaliyet gösteren müdürlük ve birimlerdeki yönetici kadrolarının gerekli donanıma sahip, kendini ispatlamış engelli bireylerden oluşması yukarıda değindiğimiz sebepten ötürü elzemdir; zira bu, engelli toplumu ile kamunun engellilere yönelik çalışmalar yürüten kurumları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, söz konusu kurumların verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması hususunda bir gerekliliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Engelli bireylerin yönetici olmalarının önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliği noktasındaki beyanına paralel olarak, engellilere hizmet eden birim ve müdürlükler engelli yöneticiler tarafından yönetilmelidir.

7) Engelliöğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen olma durumlarına bakıldığında 15 yılda emekli olma hakkını elde edecek olan bir engelli öğretmen asla başöğretmen olma hakkı elde edemeyeceğinden, fırsat eşitliği de ortadan kalkarak, maddi ve manevi kayıplara sebep olacaktır. Bu sebeple de engelli öğretmenler için görevinin 5. yılında uzman öğretmenlik, 10. yılında ise başöğretmenlik hakkına erişeceği şekilde ek düzenleme yapılmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan DURAN’a  nazik kabulü ve konulara ilişkin yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum Yaz