Görme Engelli Öğretmene Yapılan Mobing’ e Karşı Basın Açıklamamız

Görme Engelli Öğretmene Yapılan Mobing’ e Karşı  Basın Açıklamamız

Üyemiz Mualla CAN 06.09.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışmaya başlamış ve 17.07.2019 tarihinde yapılan atamayla Tuzla Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görevlendirilmiştir. Bir yıllık aday öğretmenlik sürecinden sonra girdiği adaylık kaldırma sınavında 73 puan alarak asil öğretmenlik kadrosuna geçiş yapmaya hak kazanmıştır.Üyemiz Mualla Can heyecanla mesleğini icra etmeyi beklerken, okul idaresinin gayrı hukuki muamelesi neticesinde mesleğini yapması engellenmektedir. Şöyle ki;Yukarıda bahsedilen yeni bir atamayla kadro değişikliği öğretmen olarak değiştirilmiş, 657 sayılı devlet memurları kanununun (Madde 36 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)) maddesinin 4. Bendinde eğitim hizmetleri sınıfı öğretmenleri kapsamaktadır. Yine aynı yasanın (Madde 45 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)) maddesinde “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” Amir hükmü yer almaktadır. Okul müdürü Akif Arslan tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için üyemiz Mualla Can’a ders verilmemiş, bilakis görme engelli olmasından ötürü okul şartları öne sürülerek öğretmenlik yapamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Yukarıda anılan amir hükümler tamamen yok sayılmış ve okul müdürü Akif Arslan’ın bu tutumu kendi kararını anılan amir hükümlerin üzerinde gördüğü anlamını taşımaktadır. Yine okul müdürü Akif Arslan tarafından doğrudan üyemiz Mualla Can’a yönelik “Devlet sizin gibileri almakla hata yapıyor” denilerek kütüphanede ya da başka bir işte görevlendirilmek suretiyle geri hizmete çekileceği bildirilmiştir. Hatta bununla da yetinmeyerek, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne öğretmenlik hakkının elinden alınarak geri hizmete çekilmesi hususunda resmi girişimde bulunduğunu sözlü olarak beyan etmiştir. Bu durum ise aşağıdaki tanımlara göre suç kapsamına giren mobbing (bezdiri) kapsamında değerlendirilmelidir. “2011/2 Sayılı Başbakanlık genelgesine göre Mobbing tanımı şu şekildedir: Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik taciz.” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mobbing tanımı şu şekildedir: İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.” 27.08.2020 tarihinde Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı Yusuf Çağrı Ceylan konuyla ilgili okul müdürü Akif Arslan ile yaptığı telefon görüşmesinde okul müdürü Akif Arslan, Mualla Can’a kullanılan mobbing içerikli söylemlerinde ısrar etmiş ve geri hizmete çekilmesi konusundaki söylemini yinelemiştir. Üyemiz Mualla CAN pandemi sürecinde EBA üzerinden ders verme talebinde bulunmasına rağmen bu görevden dahi mahrum bırakmıştır. Bu da açıkça gösteriyor ki, okul müdürü Akif Arslan, Mualla Can’ın mesleğini icra etmesini engellemek suretiyle mobbing uygulamasına ısrarla devam etmektedir. Bir nokta özellikle vurgulanmalıdır ki, görevini yapmaktan alıkonulma gerekçesi geçmiş veya şimdiki bir kusura değil, henüz vuku bulmamış, kişinin gelecekteki olası hatalarıyla ilişkilendirilen hezeyanlardan oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aday öğretmenin adaylık kaldırma süreci belli aşamalar içermektedir. Bu aşamaların ilki, danışman öğretmen belirlenir ve aday öğretmen o danışman öğretmenin gözetiminde mesleki yeterlilik konusunda belli ölçütlere göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda aday öğretmene danışman öğretmen, okul yöneticisi ve görevlendirilen bir müfettiş tarafından not verilir. Verilen not belli bir barajın altında ise, aday öğretmen adaylık kaldırma sınavına giremez. Yukarıda üyemiz Mualla CAN’ ın adaylık kaldırma sınavına girerek 73 puanla adaylık kaldırma sınavını başarıyla geçtiği ifade edilmiştir. Eğer okul müdürü Akif Arslan mobbing içerikli söylemlerinde haklıysa;1- Neden geçer not vermiştir? 2- Verilen notların ortalaması sınava girmesine herhangi bir engel teşkil etmezken hangi hak ve gerekçeyle öğretmenlik yapamayacağı düşünülmekte ve mesleğin icrası engellenmektedir?Yukarıda belirttiklerimizin tümü dikkate alındığında üyemiz Mualla Can’ın gerçek anlamda mobbinge uğradığı açıktır. Bunun nedeni olarak da engelli olduğu gösterilebilinir. Akif Arslan’ın “Devlet sizin gibileri almakla hata yapıyor” cümlesindeki sizin gibiler ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir ifadedir. Çünkü “Sizin Gibiler” söz grubuyla görme engellilerin kastedildiği açıktır. Üyemiz Mualla Can’ın yaşadığı sorun gerek yasalar karşısında gerek sendikamızın kazanmaya çalıştığı ve çalışacağı eşit iş erişimi ilkesine gerekse de insanlık etiğine hiçbir şekilde uymamaktadır. Bu sebeple gerek Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gereksede adli merciler aracılığıyla konuyu sonuna kadar takip edeceğimizi tüm kamuoyuna açıkça ifade ederiz.

Resul PARTİCİ

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası

Genel Başkanı

Etiketler:

Yorum Yaz