ENGELSİZ EĞİTİM-SEN’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI SADRİ ŞENSOY’A ZİYARET

ENGELSİZ EĞİTİM-SEN’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI SADRİ ŞENSOY’A  ZİYARET

Genel Başkanımız Resul PARTİCİ, Teşkilat Başkanımız Kürşat BEDİR, Eğitim ve Sosyal İşler Başkanımız Yusuf Çağrı Ceylan, Mali İşler Başkanımız Vakkaz Aydın ve atama bekleyen öğretmenlerimizi temsilen Öğretmen Ebru Vural Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Sadri Şensoy’a ziyarette bulundular. Yapılan görüşmede aşağıdaki konulara ele alındı.

1) Ülkemizdeki devlet okullarında öğrenim görmekte olan pek çok görme engelli öğrenci ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan görme engelli öğretmenler mesleklerini icra edebilme noktasında kabartma “Braille” kitaplara ihtiyaç duymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle basılan söz konusu kitaplar öğrenci ve öğretmenlerimizin ellerine oldukça geç sürelerde ulaşmaktadır. Öyle ki, bu süreler zaman zaman üç-dört ayı bulabilmektedir. Her eğitim-öğretim döneminde yaşanan bu sorun artık kronik bir hâl almıştır. Bu sorun her ne kadar bakanlığın çeşitli birim ve kademelerinde daha evvel dile getirilmiş olsa da bir sonuç alınamamıştır. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, kabartma kitapların eğitim-öğretim döneminin başında öğrenci ve öğretmenlerimizin ellerine ulaşması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz.

2) Görme engelli öğretmenlerimizin mesleki hayatını kolaylaştıracak bir diğer unsur ise; Bakanlığımız tarafından okutulan ders kitaplarının PDF formatının yanı sıra Word ya da RTF formatlarının da EBA’da yer almasıdır. Bu tarz çalışma kaynakları görme engelliler açısından daha erişilebilir olacaktır. Engelsiz Eğitim-Sen olarak, bu sorunun kalıcı ve etkili bir biçimde çözülebilmesi için; hafızasına binlerce dijital kitap almak suretiyle kabartma okumaya imkân tanıyan kabartma ekran “Braille display” adlı cihaz teknolojisine geçmeyi gerekli görmekteyiz. Kabartma ekran “Braille display” cihazlarının Bakanlık envanterine dahil edilmesiyle birlikte, mevcut sorunlar kalıcı olarak çözülecek ve her yıl büyük kaynakların ayrıldığı kabartma kitap basma makinelerinden ve kağıttan tasarruf edilmiş olunacaktır.

3) Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının %4 engelli çalıştırma yükümlülüğü gereği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de yılın belli dönemlerinde atamalar yapılarak engelli istihdamı sağlanmaktadır. Ancak bu istihdam genellikle Yardımcı Hizmetli ve Memur sınıfında gerçekleştirilmektedir. Yapılan “Görevde Yükselme” ve “Unvan Değişikliği” sınavlarından her ne kadar engelli personelin de yararlanabildiği görülse de, diğer personel ile engellilerin sınava hazırlanma şartları, sınav koşulları, mülakat komisyonlarının engelli adayı farklı değerlendirmeleri sonucu, Bakanlığımız bünyesinde engelli yönetici sayısı maalesef ki bir elin parmak sayısını geçmemektedir. Şu an görevde olan engelli yöneticilerin bir çoğu da sonradan şeker, tansiyon, kalp gibi hastalıkları yakalanarak engel gurubuna dahil olan, ilk atamaları engelli olarak gerçekleşmeyen yöneticilerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 02/03/2021 tarihinde yapılan “İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda; “Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamını zorlaştıran hükümlerin tespit edilip kaldırılacağını” belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın fırsat eşitliği kapsamında belirttiği bu talimat gereği; engellilerin ilk atamada olduğu gibi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla açılacak kadrolarda da en az %4 engelli kontenjanının ayrılmasını, engellilerin sınav sonuçlarına göre kendi kategorilerinde değerlendirilmesini, gerektiği taktirde mülakatın kaldırılmasını ön görüyor ve savunuyoruz.

4) 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun”un 4. maddesinin (d) fıkrasında; “Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır”, yine aynı maddede, “Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır” denilmektedir.
Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan engellilerin, çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları araç gereçlerin temini konusunda sıkıntıların olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca kurumlardaki çalışma ortamlarının fiziki olarak erişebilir olmadığına şahit olmaktayız. Engellilerin iş yaşamında ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin temini ve çalışma ortamlarının evrensel tasarım ilkeleriyle şekillendirilmesi konusunda yatırımlar yapılmasını, ayrıca Bakanlığımız tarafından kurum yöneticilerine yönelik bahsettiğimiz konularda bilinç oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

5) 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı beş bin civarındayken, günümüzde bu rakam, her vatandaşına eşitlikçi bir anlayışla yaklaşma çabası içinde olan devletimizin gayretleri neticesinde yaklaşık altmış bine ulaşmıştır. Engelli bireyler çalışma hayatının içine dahil edilmiş, toplumda katma değer üreten insanlar hâline gelmişlerdir.
Günümüzde engelli bireyler, çalışma hayatını kolaylaştıran, iş gücüne katılımında engelli olmayan meslektaşlarıyla arasındaki fırsat eşitliğini sağlayan teknolojilere azami derecede ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu teknolojiler yüksek maliyetlerinden ve Türk vatandaşlarının bu maliyeti karşılayacak alım gücüne sahip olmamalarından ötürü, bahsi geçen araç-gereçlerin temini noktasında kamu desteğinin sağlanması artık bir gereklilik hâline gelmiştir. Bahsi geçen cihazların ileri teknoloji ürünü ve ithal ürünler olması sebebiyle yüksek fiyat etiketine sahip bulunmaktadır. Yeterli ekonomik imkânlara sahip bulunmayan engelli vatandaşlar açısından bu cihazlara erişmek maalesef pek mümkün değildir.

6) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının her üç (3) yılda bir yapılması ve bu sınavların yapılmadan en az altı (6) ay önce duyurulması,

7) Öğretmenlik Meslek Kanununda engelli öğretmenlerin emeklilik süreleri göz önünde bulundurularak ayrı bir değerlendirmeye tabii olması,

8) 2022 Ocak ayında mazerete bağlı il ve ilçe emri atamalarının yapılması,

9) 3 Aralık 2021 tarihinde yapılan engelli öğretmen atamasına ek olarak 2022 Şubat ayında yeni bir engelli öğretmen atamasının yapılması

konularıyla ilgili görüşüldü.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Sadri Şensoy’a nazik misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyoruz.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz